top of page

Taisyklės

Taisyklės apibrėžiančios pirkimo sutarties sudarymą bei šalių įsipareigojimus

1. Pagrindinės nuostatos

 

1.1. Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens, įsigyjančio paslaugas www.babtumedelynas.lt elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir Z. Pažėrienės ūkis (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui įsigyjant paslaugas elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

 

2. Pirkimo ir pardavimo sutarties sudarymas

 

2.1. Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma yra sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Užsakyti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.

 

3. Pardavėjo teisės

 

3.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.

3.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, pakeistas Taisykles paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams. 

3.4. Jei Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymas neįmanomas arba gali vėluoti dėl svarbių priežasčių (tame tarpe, bet neapsiribojant - nesusidaro grupė), Pardavėjas turi teisę atšaukti Jums teikiamas paslaugas, apie tai iš anksto Jus informavęs.
3.5. Pardavėjas turi teisę panaikinti užsakymą, jei jis nebuvo apmokėtas per 3 dienas.

3.6. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

4. Pardavėjo pareigos

 

4.1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis. Pardavėjas nesuteikia jokių garantijų, kad elektroninė parduotuvė veiks nenutrūkstamai ar kad duomenų perdavimas bus be klaidų. Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo nuostolius, susijusius su elektroninės parduotuvės veikimo sutrikimais ir (ar) duomenų perdavimo klaidomis.

4.2.  Pardavėjas, susidarius svarbioms aplinkybėms, negalėdamas Pirkėjui pateikti užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką prekę, o Pirkėjui, atsisakius priimti prekės analogą, grąžinti Pirkėjo sumokėtus pinigus per 10 darbo dienų. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už paslaugų nepateikimą.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų.

 

5. Pirkėjo teisės

 

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Pirkėjas (vartotojas) turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu pranešdamas Pardavėjui per 14 darbo dienų nuo prekės pristatymo dienos. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju tokiais atvejais:

5.2.1. Pirkėjas gavo nekokybišką prekę;
5.2.2. Pirkėjas gavo ne tą prekę, kurią užsisakė.
5.3. Pirkėjas turi teisę atsisakyti nekokybiškos prekės ir atgauti už Jas sumokėtus pinigus.
5.4. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekės, jei buvo suteiktos ne tokios prekės, kurias Pirkėjas užsisakė, ir atgauti už Jas sumokėtus pinigus.
5.5. Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

 

6. Pirkėjo pareigos

 

6.1. Pirkėjas privalo susipažinti su www.babtumedelynas.lt puslapyje skelbiamomis apmokėjimo, grąžinimo sąlygomis.
6.2. Norėdamas pateikti užsakymą, pirkėjas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis.
6.3. Pirkėjas privalo sumokėti prekių kainą, taip pat kitus mokesčius (jei tokie nurodyti, sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka www.babtumedelynas.lt kredito ar debeto kortele. 

6.4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

6.5. Pirkėjo pasirinktos paslaugos rezervuojamos bei Pardavėjas imasi vykdyti pirkimo-pardavimo sutartį tik tada, kai Pardavėjas gauna pranešimą iš Pirkėjo banko apie atliktą mokėjimą už pasirinktas prekes.

6.6. Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

 

7. Bendra Atsakomybė

 

7.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

7.2. Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

7.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų elektroninėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie elektroninės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.

7.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.

7.5. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje vaizduojamos paslaugos nuotraukomis, video medžiaga neatitinka realių prekių, dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar techninės įrangos.

7.6. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.

 

8. Asmens duomenų tvarkymas

 

8.1. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai (Pirkėjas turi savo atstovų sutikimus) sutinka pateikti Pardavėjui savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pirkėjo ir (ar) jo atstovų pateiktus asmens duomenis Pardavėjas tvarkytų tiek Pirkėjo ir (ar) jo atstovų identifikavimo, sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais. 

8.2. Asmenys, registruodamiesi www.babtumedelynas.lt svetainėje arba šioje svetainėje teikdami užsakymą, turi galimybę suteikti Pardavėjui leidimą naudoti Pirkėjo el. paštą tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškiai). Naujienlaiškių asmuo gali atsisakyti bet kuriuo metu naujienlaiškio apačioje paspaudęs atsisakymo nuorodą arba pateikęs naujienlaiškio atsisakymo prašymą el. paštu info@babtumedelynas.lt.

8.3. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir jo atstovai yra informuoti apie savo teisę susipažinti su Pardavėjo tvarkomais savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi, reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų, nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys.

8.4. Paspausdamas mygtuką „Užsakyti“, Pirkėjas patvirtina, kad jis ir jo atstovai žino turintys teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini siekiant vienareikšmiai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus sutarčių sudarymo, vykdymo (internetinės prekybos) tikslais ir nepateikus asmens duomenų ir (ar) nesutikus, kad jie būtų tvarkomi aukščiau nurodytais tikslais, negalės sudaryti ir (ar) vykdyti sutarties.
8.5. E-parduotuvėje  www.babtumedelynas.lt registruotų klientų asmens duomenys saugomi 24 mėn. nuo paskutinio aktyvumo anketoje. Praėjus šiam terminui, duomenys automatiškai ištrinami.
8.6. Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą rasite Privatumo politikoje.

 

9. Informacijos siuntimas

 

9.1. Pardavėjas sisteminius, informacinius pranešimus ir pranešimus tiesioginės rinkodaros tikslais (su Pirkėjo leidimu) siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.

9.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus pateikia Pardavėjo elektroninės parduotuvės kontaktais (telefonu +370 685 33070 ir el. paštu info@babtumedelynas.lt).

 

10. Baigiamosios nuostatos

 

10.1. Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad visa informacija, kuri pateikiama Pardavėjo elektroninės parduotuvės tinklalapyje (įskaitant, bet neapsiribojant, šias Taisykles, informaciją apie Pardavėją, siūlomas paslaugas bei jų savybes, Pirkėjo teisės atsisakyti pirkimo ir pardavimo sutarties įgyvendinimo tvarką, Pardavėjo teikiamas prekės priežiūros paslaugas ir garantijas (jeigu jos suteikiamos)) laikoma pateikta Pirkėjui raštu. 

10.2. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami elektroninių vartotojų ginčų platformoje adresu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

PRIVATUMO POLITIKA

1. Bendrosios nuostatos

1.1 Z.Pažėrienės ūkis („Įmonė“) saugo ir gerbia elektroninės parduotuvės vartotojų („Asmenys“) privatumą.
1.2 Asmuo – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
1.3 Ši privatumo politika, kartu su dokumentais, nurodytais šioje politikoje, numato pagrindus, kuriais Įmonė kaupia, tvarko ir saugo asmens duomenis, kuriuos renka apie Asmenis arba kuriuos Bendrovei suteikia patys Asmenys („Politika“). Asmenys yra prašomi atidžiai perskaityti šią Politiką, tam, kad būtų teisingai suprastas Įmonės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip tokie duomenys bus tvarkomi.
1.4 Ši Politika taikoma visiems Asmenims, įskaitant ir Asmenis, kurie nėra prisiregistravę elektroninėje parduotuvėje, kiek tai neprieštarauja Pirkimo taisyklėms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams.
1.5 Asmenys yra laikomi susipažinusiais su šia Politika, kai užpildydami registracijos formą ar užsakymo formą pažymi, kad sutinka su Naudojimosi taisyklėmis, kurių neatskiriama dalimi yra ši Politika.
1.6 Asmenys gali atlikti pirkimo veiksmus www.babtumedelynas.lt neatlikęs registracijos.
1.6.1 Iš registracijos neatlikusio Asmens reikalaujama pateikti šiuos Asmens duomenis – vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą. Asmuo yra atsakingas už savo Asmens duomenų teisingumą.

2. Informacija, kurią įmonė renka apie asmenis

2.1 Įmonė gali rinkti ir tvarkyti šią informaciją apie Asmenis:
(a) informaciją, kurią Asmenys nurodo pildydami formas šioje elektroninėje parduotuvėje, adresu www.babtumedelynas.lt („Svetainė“). Ši informacija apima informaciją, teikiamą pildant registracijos formą, registruojantis elektroninėje parduotuvėje, teikiant užsakymą, prenumeruojant naujienas, siunčiant pranešimus sistemoje ar kreipiantis dėl papildomų paslaugų suteikimo ar pranešant apie elektroninės parduotuvės sutrikimus. Įmonė taip pat gali paprašyti užpildyti tam tikras formas, tam, kad Asmuo galėtų dalyvauti Įmonės organizuojamuose konkursuose, akcijose bei žaidimuose;
(b) visas susirašinėjimas tarp Asmenų ir Įmonės (tiek Svetainėje, tiek el. paštu);
(c) duomenys, susiję su sandoriais, sudaromais elektroninėje parduotuvėje bei Asmenų užsakymų įvykdymu;
(d) duomenys apie Asmenų naršymo elektroninėje parduotuvėje istoriją ir su tuo susijusius duomenis;
(e) Asmenų IP adresai.
2.2 Asmens duomenys renkami ir tvarkomi tik Politikos 4 dalyje numatytais atvejais 6 dalyje numatytais tikslais.
2.3 Asmens duomenys, susiję su elektronine prekyba, saugomi 2 (dvejus) metus nuo Asmens paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos arba Asmens paskutinio pirkimo Svetainėje dienos.
2.4 Asmenų, pateikusių Svetainėje nurodytos formos užklausą, duomenys saugomi 1 (vienerius) metus) nuo paskutinio Asmens atlikto veiksmo (užklausos, atsakymo išsiuntimo ar kita).
2.5 Asmens duomenų, naudotinų tiesioginės rinkodaros tikslais, saugojimo trukmė – 5 (penkeri) metai nuo paskutinio prisijungimo prie elektroninės parduotuvės sistemos, o jeigu Asmuo nėra prisiregistravęs elektroninėje parduotuvėje – 5 (penkeri) metai nuo tokių duomenų pateikimo dienos.

3. Slapukai

3.1 Įmonė elektroninėje parduotuvėje naudoja slapukus (angl. cookies) tam, kad būtų galima atskirti Asmenis nuo kitų elektroninės parduotuvės naudotojų. Tokiu būdu Įmonė gali užtikrinti malonesnę patirtį Asmenims, naršantiems elektroninėje parduotuvėje bei tobulinti pačią elektroninę parduotuvę.
3.2 Slapukai tai mažos apimties tekstiniai failai, kurie su Asmens sutikimu, saugomi Asmens naršyklėje ar įrenginyje.
3.3 Įmonės veikloje naudojami slapukai leidžia Bendrovei atpažinti ir suskaičiuoti lankytojus, leidžia matyti lankytojų veiksmus elektroninėje parduotuvėje, leidžia patobulinti elektroninės parduotuvės veikimą.
3.4. Asmuo, norėdamas naudotis www.babtumedelynas.lt turiniu, iššokančiame informaciniame lange patvirtina, jog sutinka su slapukų naudojimu.
3.5 Asmuo gali ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Atkreiptinas dėmesys, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Asmeniui gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi elektroninės parduotuvės funkcijų.

4. Asmens duomenų tvarkymo atvejai

Asmens duomenys gali būti tvarkomi, jei:
(a) Asmuo, naudodamasis Įmonės Svetaine ir (ar) Įmonės teikiamomis paslaugomis, suteikia Bendrovei informaciją apie save (išskyrus duomenų tvarkymo veiksmus, kuriems reikia atskiro Asmens subjekto sutikimo);
(b) Asmuo duoda sutikimą;
(c) sudaroma arba vykdoma sutartis su Bendrove, kai viena iš šalių yra Asmuo;
(d) siekiama apsaugoti Asmens esminius interesus;
(e) juos reikia tvarkyti dėl teisėto intereso, kurio siekia Įmonė arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami Asmens duomenys, ir jei Asmens interesai nėra svarbesni.

5. Asmenų duomenų saugojimas

5.1 Visi Asmenų teikiami duomenys yra saugiai laikomi Įmonės serveriuose. Visos mokėjimo operacijos yra šifruojamos. Tuo atveju, kai Asmenims yra suteikiami slaptažodžiai (arba kai Asmenys juos pasirenka patys), kurie įgalina Asmenis naudotis tam tikromis elektroninės parduotuvės funkcijomis, Asmenys yra patys atsakingi už slaptažodžių konfidencialumą. Įmonė maloniai prašo Asmenų neatskleisti ir nesidalinti slaptažodžiais su trečiaisiais asmenimis.
5.2 Jeigu Bendrovei kyla abejonių dėl Asmens pateiktų Asmens duomenų teisingumo, Įmonė turi teisę sustabdyti šio Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti.
5.3 Nepaisant to, kad Įmonė deda visas protingas pastangas tam, kad apsaugotų Asmenų duomenis, Įmonė negali garantuoti saugaus duomenų perdavimo elektroninei parduotuvei. Bet kokios duomenų perdavimo procedūros yra atliekamos išimtinai Asmens rizika. Nuo duomenų gavimo momento, Įmonė taiko itin griežtas Asmens duomenų apsaugos tvarkas bei technines ir organizacines priemones tam, kad būtų užtikrinta apsauga nuo nepatvirtintos prieigos prie Asmenų duomenų.

6. Asmenų duomenų naudojimas

6.1 Įmonė naudoja Asmenų duomenis, tam, kad:
(a) užtikrintų, jog elektroninės parduotuvės turinys yra pateikiamas efektyviausiu ir tinkamiausiu Asmenims būdu;
(b) suteiktų Asmenims informaciją, prekes ar paslaugas, kurių Asmenys pageidauja arba, kurie galėtų sudominti Asmenis tuo atveju, jeigu Asmenys yra davę sutikimus būti informuoti šiuo tikslu;
(c) galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal sutartis, sudarytas su Asmenimis, įskaitant, bet neapsiribojant Asmens ir jo atstovų (kurių sutikimus Asmuo yra gavęs) duomenų teikimą Įmonės pasirinktam bankui bei Banko mokėjimų portalo paslaugos techniniam teikėjui elektroninės prekybos tikslu, sutinkant, kad šie juos tvarkytų. Įmonė informuoja, jog Asmenys turi teisę reikalauti apriboti Banko ir Mokėjimų portalo techninio teikėjo vykdomą Asmens duomenų tvarkymą;
(d) būtų sudaryta galimybė Asmenims naudotis interaktyviomis elektroninės parduotuvės funkcijomis, jeigu Asmenys to pageidauja;
(e) Asmenys būtų informuoti apie Įmonės teikiamų paslaugų pakeitimus.
6.2 Asmenims, kurie prekių pardavimo metu arba specialioje formoje yra davę sutikimą jų duomenis naudoti rinkodaros tikslu, Įmonė gali elektroninio ryšio priemonėmis (el. paštu) siųsti informaciją, susijusią su Įmonės prekėmis ir paslaugomis. Tuo atveju, jeigu Asmuo nenori gauti tokių pasiūlymų, jis gali informuoti Bendrovę apie tokių pasiūlymų atsisakymą elektroniniu paštu info@babtumedelynas.lt arba paspausdamas atitinkamą nuorodą bet kuriame Asmeniui jau išsiųstame pranešime apie pasiūlymus.
6.3 Asmenims, kurie nėra suteikę savo kontaktinių duomenų prekių pardavimo metu, Įmonės pasiūlymai elektroninėmis priemonėmis bus siunčiami tik tuo atveju, jeigu Asmenys yra aiškiai davę sutikimą tokiam jų duomenų tvarkymui.
6.4 Sutikimą gauti Įmonės pasiūlymus, kaip tai nurodyta šios Politikos 6.2 ir 6.3 punktuose, Asmenys gali išreikšti:
(a) pažymėdami atitinkamą pasirinkimą Prekių užsakymo teikimo metu;
(b) prenumeruodami Įmonės naujienlaiškį.

7. Informacijos atskleidimas

7.1 Įmonė turi teisę atskleisti Asmenų duomenis trečiosioms šalims, kai tai būtina, siekiant įvykydti/pristatyti Asmens užsakymą. Asmens duomenys perduodami Įmonės pasirinktoms bankinėms institucijoms.
7.2 Asmens duomenys gali būti atskleisti Valstybinėms Institucijoms tais atvejais, kai to reikalauja LR Teisės aktai.

8. Asmenų teisės

8.1 Asmenys turi teisę kreiptis į Bendrovę ir atsisakyti jų asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros bei rinkodaros tyrimų tikslais. Įmonė informuoja Asmenis (prieš rinkdama duomenis) apie galimą jų naudojimą tiesioginės rinkodaros tikslais arba galimą jų atskleidimą tretiesiems asmenims.
8.2 Norėdamas pasinaudoti savo teise atsisakyti savo duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, Asmuo turi pasirinkti atitinkamą nuorodą siunčiamuose tiesioginės rinkodaros pasiūlymuose arba susisiekti su Bendrove elektroninio pašto adresu info@babtumedelynas.lt ir pranešti apie savo atsisakymą.
8.3 Asmenys turi teisę:
(a) būti informuoti apie jų duomenų tvarkymą;
(b) pateikę užklausą Bendrovei, elektroninio pašto adresu info@babtumedelynas.lt gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jų asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per pastaruosius 1 (vienerius) metus. Informacija Asmenims pateikiama jų nurodytais elektroninio pašto adresais ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo Asmenų kreipimosi pateikti tokius duomenis dienos.
(c) pateikus užklausą info@babtumedelynas.lt reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmenų duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą, jeigu Asmuo nustato, kad jo asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs ar tvarkomi neteisėtai ir nesąžiningai. Įmonė nedelsiant praneša Asmeniui apie jo prašymu atliktą arba neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą.
8.4 Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 6, LT-09310 Vilnius, www.ada.lt.

9. Politikos pakeitimai

Bet kokie šios Politikos pakeitimai bus pateikiami šioje Politikoje ir, tam tikrais atvejais, apie juos Asmenys bus informuojami elektroniniu paštu.

10. Kontaktinė informacija

Asmenų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@babtumedelynas.lt

Contact
bottom of page